Buckshot Betty

 

Art courtesy: Ed Hammerli and Byrne Klay